Spring naar content

Onderhavig privacybeleid beschrijft de methoden die wij, Bureau Stekke, gebruiken, om informatie te verzamelen, te beheren en te gebruiken over de bezoekers van onze website. Dit beleid kan worden gewijzigd, aangevuld, verwijderd of geactualiseerd; wij zullen uw persoonlijke informatie echter altijd verwerken overeenkomstig het beleid dat geldt op het ogenblik dat de gegevens worden verzameld. Het is onze bedoeling om u op deze pagina regelmatig op de hoogte te houden van de eventuele wijzigingen die worden aangebracht aan dit beleid, zodat u altijd volledig op de hoogte bent van de categorieën informatie die wij inzamelen, van de manier waarop wij de informatie gebruiken, en van de omstandigheden waarin de informatie kan worden meegedeeld.

1. Garanties inzake de vertrouwelijkheid van de gegevens

De term ‘Persoonsgegevens’ zoals die wordt gebruikt in onderhavig beleid, verwijst naar informatie zoals uw naam en e-mailadres waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Over het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens verwerken volgens de procedure die wordt beschreven in dit beleid. Wij behouden ons het recht voor om over te gaan tot bijkomende verwerkingen die vereist zouden zijn op grond van de wet of in het kader van een onderzoek, in het bijzonder een strafrechtelijk onderzoek.

2. Gebruik van de persoonsgegevens

De meeste van onze diensten vereisen geen enkele vorm van inschrijving of registratie, wat u de mogelijkheid biedt om onze website te bezoeken zonder dat u zich hoeft te identificeren.

Bureau Stekke verzamelt wel de hierna vermelde persoonsgegevens als u sommige van onze diensten aanvraagt. Deze worden geregistreerd in één of meerdere digitale databanken binnen het bedrijf.

Volgens de geldende lokale reglementering geven uw persoonsgegevens ons de mogelijkheid om u producten of diensten te leveren, om u producten en diensten voor te stellen die u kunnen interesseren, of om met u te communiceren omwille van andere evidente redenen, rekening houdend met de omstandigheden, en waarover wij u zullen informeren als wij uw persoonsgegevens verzamelen.

Contactformulier
Gegevens: naam van de persoon, e-mail, bericht
Bedoeling: antwoord op de vraag en verwerking van deze laatste
Bestemmeling: de personeelsleden van Bureau Stekke
Doorgifte aan derden: neen

Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verkocht, gedeeld of doorgegeven aan derden, buiten de gevallen voorzien in dit beleid. Het zou echter wel kunnen dat wij genoodzaakt zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan het bedrijf dat technisch verantwoordelijk is voor deze website (cobea.coop), en dat aanvaardt om de gegevens te verwerken overeenkomstig dit beleid. Deze doorgiftes gebeuren in het kader van overeenkomsten waarin deze vennootschappen zich ertoe verbinden om het beschermingsniveau na te leven van de persoonsgegevens dat wordt geboden door de Europese wetgeving of overeenkomstig andere mechanismen erkend door de geldende wetgeving.

De persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan een derde indien wij daartoe worden gedwongen in het kader van een wet of een geldende reglementaire bepaling, een gerechtelijk bevel of een gouvernementele reglementering, of als deze doorgifte nodig is in het kader van een onderzoek, of een strafrechtelijke procedure, op nationaal of buitenlands grondgebied.

4. Recht op inzage, rechtzetting en verzet

Telkens als wij persoonsgegevens verwerken, nemen wij alle redelijke maatregelen om ons te vergewissen van de juistheid en de relevantie van uw gegevens overeenkomstig de doeleinden waarvoor wij de gegevens inzamelen. U beschikt over een recht op verzet om uw persoonsgegevens te verwerken wegens legitieme redenen, met name als deze verwerking niet noodzakelijkerwijze nodig is voor de behartiging van ons legitiem belang zoals beschreven in onderhavig beleid, of overeenkomstig de wet. In geval van prospectie, ook via elektronische weg, geven wij u de middelen die u de mogelijkheid bieden om u te verzetten tegen het ontvangen van informatie of om er, overeenkomstig de wet, mee in te stemmen. Indien u wil weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, of indien u zich wil verzetten tegen de verwerking ervan, contacteer ons dan per e-mail, via het volgende adres: audreystekke@bureaustekke.be

Gelieve in dat geval de naam van de website te vermelden waarop u uw informatie hebt meegedeeld, en ook de informatie die u door ons wil laten corrigeren, actualiseren of verwijderen, en vermeld hiervoor uw juiste identificatiegegevens. De aanvragen om persoonsgegevens te verwijderen vallen onder de verplichtingen die worden opgelegd door de wet, met name inzake het bewaren of archiveren van documenten.

5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid te garanderen van de persoonsgegevens die wij online inzamelen, gebruiken wij netwerken die worden beschermd door standaard instrumenten zoals een firewall en een wachtwoord. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens nemen wij alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen eender welk verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, verspreiding, vervalsing of vernietiging.

6. Cookies

Gebruik van cookies op onze website.

Op onze website worden cookies gebruikt om de werking te optimaliseren en om statistieken bij te houden met betrekking tot het gebruik van de site (aantal bezoekers, bekeken pagina’s …).

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestandje, eventueel versleuteld, dat wordt bewaard door een website op de computer of de terminal (smartphone, tablet …) die u gebruikt om deze te raadplegen. Deze cookies zijn bedoeld om uw gebruik van een site te versnellen en te personaliseren naarmate u deze bezoekt en er opnieuw naar surft.

Hiertoe wisselen de cookies informatie uit tussen uw webbrowser (Chrome, Firefox, Internet Explorer …) en de server die de website host, bijvoorbeeld over uw voorkeuren met betrekking tot de weergave van de website (taal, lettergrootte …), uw surfhistoriek, uw keuzes met betrekking tot de opties die worden aangeboden door een site of de registratiegegevens.

Welke cookies gebruiken wij op de website?

Functionele cookie:
Deze cookies zijn eigen aan het contentmanagementplatform, dat kan worden omschreven als de ‘motor’ van de website. Deze cookies maken het mogelijk om bepaalde functies van de website te beheren. Ze zijn anoniem (geen enkele informatie die wordt verzameld laat toe om uw identiteit eraan te koppelen). Daarnaast is het zo dat behalve de cookie die uw taalvoorkeur bepaalt, de cookies vervallen bij het sluiten van uw browser. Zij worden dus van uw computer of terminal gewist als u deze software sluit.

Statistische cookies:
De website gebruikt software om het aantal bezoekers en het gedrag van de gebruikers van de website te analyseren. De statistische cookies maken het mogelijk om het aantal bezoekers te kennen, hun locatie, hun traject op de website (hoe en via welke pagina ze op de website kwamen, de pagina’s die volgden tijdens hun sessie en de pagina via dewelke ze de website hebben verlaten), het tijdstip waarop de website wordt bezocht … Deze cookies zijn anoniem en hun levensduur kan tot 2 jaar bedragen.

Hoe cookies controleren?

U kunt cookies controleren en/of verwijderen zoals u dat wenst, met behulp van de configuratieparameters voor uw browser. U hebt de mogelijkheid om alle cookies die al zijn opgeslagen op uw computer te verwijderen, en u kunt de meeste browsers instellen zodat zij deze blokkeren. In dat geval zal u misschien zelf bepaalde voorkeuren moeten opgeven telkens als u naar een site surft, en bepaalde diensten en functies kunnen daardoor ontoegankelijk zijn.

Meer informatie over cookies vindt u op:
Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cookie_(informatique)
Spamsquad: http://www.spamsquad.be/fr/fiches/fiche04.html?q=cookies
AllAboutCookies.org: http://www.allaboutcookies.org/fr/

De wetgeving
Het gebruik van cookies wordt geregeld door artikel 32 II van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, houdende de omzetting van artikel 5.3 van de richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 juli 2002 gewijzigd door de richtlijn 2009/136/EG.

Voor meer informatie: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/politique-en-mati%C3%A8re-de-cookies

7. Persoonlijke informatie en kinderen

De meeste diensten die beschikbaar zijn op deze website richten zich tot personen van 18 jaar of ouder. Wij gaan niet over tot het uit eigen beweging verzamelen, gebruiken en verspreiden van persoonsgegevens die worden meegedeeld door een minderjarige jonger dan 18 jaar zonder dat wij de voorafgaande toestemming hebben verkregen van zijn wettelijke verantwoordelijke (ouder of voogd) via een rechtstreeks offline contact. Wij zullen deze verantwoordelijke op de hoogte brengen van de specifieke categorieën persoonsgegevens die zijn verzameld bij de minderjarige en van de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het verzamelen, gebruiken of bewaren van deze gegevens. Wij leven de wetten met het oog op de bescherming van kinderen nauwgezet na.

8. Links naar andere sites

Onderhavig privacybeleid geldt enkel voor deze website, en niet voor websites die in handen zijn van derden. Wij vermelden soms links naar andere websites waarvan wij denken dat ze onze bezoekers kunnen interesseren. Wij vergewissen er ons in dit geval van dat deze websites voldoen aan de strengste criteria. Gezien de aard van het internet kunnen wij echter niet de regels inzake vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens garanderen van websites waarvoor wij een link vermelden, en kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van andere websites dan deze, aangezien onderhavig beleid niet van toepassing is op websites van derden.

9. Intellectuele eigendom

De teksten, de opmaak, de illustraties, de documenten die kunnen worden gedownload en andere samenstellende elementen van de website worden beschermd door het auteursrecht, of indien het gaat om databanken, door een specifiek recht. Al deze elementen vormen de eigendom van Bureau Stekke of desgevallend van een derde waarvan Bureau Stekke de nodige toelatingen heeft verkregen.

Behoudens een andersluidend beding mag het tekst- of cijfermateriaal op de website, evenals de documenten die kunnen worden gedownload in pdf-versie gratis worden gebruikt, op voorwaarde dat de bron wordt vermeld, en enkel voor niet commercieel of publicitair gebruik. Elke reproductie daarentegen van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, evenals alle gebruiks- en reproductievormen van andere samenstellende elementen van de website (zoals de grafische lijn, de beelden, de geluiden, de video’s, de publicaties of de informaticatoepassingen) zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming. Elke vraag in die zin moet worden gericht aan de directie van de vereniging.

10. Wettelijke gegevens

Bureau Stekke
Maatschappelijke zetel: Herendal 15, 1150 Brussel, België
Verantwoordelijke uitgever: Audrey Stekke
E-mail: audreystekke@bureaustekke.be
Telefoon: +32 (0) 2 762 16 64
Ondernemingsnummer: 0417302116
Ondernemersregistratie: 03.280.1

11. Hoe kunt u ons contacteren?

Indien u vragen of klachten hebt over de naleving door ons van onderhavig privacybeleid, of indien u ons aanbevelingen of opmerkingen wenst door te geven om de kwaliteit ervan te verbeteren, neem dan contact op per e-mail via het volgende adres: audreystekke@bureaustekke.be

Deze pagina werd geüpdatet op 31/08/2020.